การจัดการความรู้ (KM) คณะธุรกิจการบริการ

การจัดการความรู้(Knowledge Management) เป็นการรวบรวม จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพื่อให้คนภายในองค์กรสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ แล้วนำมาพัฒนาตัวเองและนำไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

Trulli รายงานการประชุม


Trulli แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
   ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด


Trulli รายงานแผนและผลการจัดการความรู้
   ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
   ประจำปีการศึกษา 2561(9เดือน) รายละเอียด
   ประจำปีการศึกษา 2561(รอบ12เดือน) รายละเอียด


Trulli โครงการเสวนาการจัดการความรู้


Trulli คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
   แนวทางในการสร้างจริยธรรมในการวิจัยในชั้นเรียน 2560 รายละเอียด
   แนวทางในการเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความและการตีความ 2561 รายละเอียด

Trulli คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัย 2560 รายละเอียด
   การตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 2561 รายละเอียด